Kyrkan ska vara en ­aktiv aktör i samhället

Den 15 september är det kyrkoval. Socialdemokraterna i Sollentuna går då till val för att värna en öppen folkkyrka. En ­öppen folkkyrka som sätter medlemmarnas behov och intressen i ­centrum, som tar ställning för allas lika rätt och värde och som bidrar till gemenskap och utveckling. Vår folkkyrka innebär att kyrkan är en aktiv aktör i arbetet med att bekämpa klassklyftorna i samhället.

Svenska kyrkan ska arbeta för att förstärka sin identitet som kultur­bärare och som en öppen folkkyrka för alla.

Alla medlemmar – oavsett om man tillhör gruppen trogna gudstjänstbesökare eller den stora grupp som bara besöker kyrkan vid särskilda tillfällen – har samma värde i den folkkyrka vi vill verka för. Kyrkans information om dop, konfirmation och övriga tjänster ska vara tydlig och lätt tillgänglig.

I vårt kyrkopolitiska program inför valet och den kommande mandatperioden driver vi bland annat dessa frågor:

Behovet av begravningsmark ska långsiktigt tillgodoses, bland annat genom att församlingen ­säkerställer mark för en ny framtida begravningsplats, till exempel i Väsjöområdet.

Församlingsavgiften ska hållas så låg som möjligt.

De ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas för att klara att möta de ökande behoven när allt fler Sollentunabor söker stöd.

Församlingen, ska genom utbildade frivilligarbetare (volontärer), erbjuda service i form av till exempel läxhjälp, sommarläger för barn och pensionärer, frukost till hemlösa samt social verksamhet på kommunens äldreboenden.

Samfund, föreningar och andra demokratiska organisationer verksamma i Sollentuna ska få använda församlingens lokaler till en skälig avgift, så att dessa utnyttjas optimalt.

Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för församlingens anställda.

Församlingen ska föregå med gott exempel genom samarbete och visad förståelse mellan kulturer och religioner, något som långsiktigt motverkar fördomar och rasism.

Lilian Lama (S)

Roger Sjöberg (S)

Sollentuna ska ha en öppen folkkyrka som värnar medlemmarnas behov, skriver Socialdemokraterna.arkivbild

Hur kommer man att säkerställa att inte galningar kommer in på skolan?