Lagen om valfrihet ger de äldre mer makt

Svar på insändaren ”Ny lag ger sämre vård för våra gamla” den 22 december:

Lagen om valfrihet (LOV) som införs i Sollentuna är en reform som ger de äldre ökad egenmakt att själva välja vem de vill släppa in i sitt hem och vilket äldreboende de tycker är mest attraktivt.

Richard Meyer (S) ser avigsidor med att makt flyttas från kommunen till medborgarna. Några av hans påstående förtjänar att kommenteras.

Enligt undersökningar så finns det inte någon saklig grund för att misstänkliggöra kvaliteten i privat driven vård. Likväl finns det inget som garanterar att missförhållanden inte förekommer i kommunal omsorg. Alla utförare konkurrerar med kvalitet då ersättningen är lika för alla.

De som får ökad makt är inte vårdföretagen utan Sollentunas äldre. Det är brukarna som på sikt avgör hur bra kvalitet som levereras då de kan välja bort mindre bra verksamheter.

Påståendet att hemtjänstens kostnader generellt ökat när de äldre fått större egenmakt är inte helt korrekt. Aktuella utredningar av både Statskontoret och förbundet Sveriges kommuner och landsting har dragit slutsatsen att detta lett till en ökad kvalitet till lägre eller samma kostnad.

Medlemmar i pensionärsorganisationen PRO ser möjligheterna med välja äldreboende. 78 procent tycker det är ”enormt viktigt”. Bland de som ännu inte använder sig av omsorgstjänster uppger tre av fyra att de kommer att göra ett aktivt val när eller om det blir aktuellt. I en undersökning utförd av Demoskop, en tid efter de så kallade vårdskandalerna, framkom att 92 procent ansåg att man ska få välja äldreboende. Detta verkar Richard Meyer (S) inte ha lyssnat in.

Vilka krav som ställs på utförarna bestämmer vård- och omsorgsnämnden och att släppa på väsentliga krav är inte aktuellt. Kommunen är oavsett LOV ansvarig för att trygga framtida behov.

Det pågår hela tiden ett för­bättrings­arbete i Sollentunas äldre­boenden, både på de privata och de kommunala. Det kommer alltid att finnas bra alternativ för den som inte vill eller kan välja.