Min lokala hjälte

Lagstadga rätten till mer resurser i utsatta skolor

Alla elever är olika, med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar. Oavsett detta ska den svenska skolan ge individuellt stöd och resurser där det behövs för att lyckas med skolresultaten, men där är vi inte i dag. I en skola som under de senaste decennierna har präglats av föreställningen att eleven lär sig mest genom att arbeta på egen hand, har familje­bakgrunden fått en alltför stor betydelse för elevernas resultat.

Det är inte rimligt att detta ska påverka elevers utbildningschanser till den grad som det i dag gör. Elevernas bakgrund har betydelse för vilket stöd som behövs i skolan. Därför kan inte resurserna till skolorna fördelas utifrån ett givet schablonbelopp per elev – elevgruppens sammansättning måste spela roll.

I Sollentuna kommun har vi en aktiv nämnd som nu justerar skolchecken så att den tar bättre hänsyn till socioekonomisk bakgrund. Den nya modellen bidrar till ökad likvärdighet mellan skolorna och skapar en förutsägbarhet som gör att de kan planera verksamheten bättre. Det innebär i klartext att vi öronmärker en ännu större del av skolbudgeten för att utjämna skillnader som kan uppkomma på grund av föräldrarnas utbildningsgrad, den tydligaste sambandsfaktorn för om elever lyckas eller misslyckas i skolan.

Folkpartiet vill dessutom att det ska bli obligatoriskt i hela landet. Därför ska det skrivas in i skollagen att kommunerna ska fördela resurser utifrån socioekonomiska faktorer, så att det kan finnas fler lärare och special­lärare på de skolor där behoven är större. Vi vill att alla elever ska nå målen i alla ämnen.

På så sätt ger vi alla barn och ungdomar en möjlighet att lyckas bättre i skolan och skapa sig ett liv med många valmöjligheter, oavsett vilken familj de är födda in i.

Carina Knorpp (FP)

vice ordförande i barn och ungdomsnämnden, Sollentuna