Låt Planiaområdet bindas ihop med en bro

Visst är det bra att det byggs bostäder på bägge sidor om Värmdövägen. Men då bör det även finnas en trygg förbindelse mellan områdena. Samtidigt som delområde A (sid 30 i samrådshandlingen för Planiaområdet) byggs borde det vara möjligt att planera bron som får en logisk anslutning till den befintliga gångvägen från Becksjudar- mot Värmdövägen och Planiavägen.

För trafikanter till och från Saltsjöbanan bör en trappa byggas. Bron får gärna ha konstnärlig utsmyckning.

I samrådhandlingen för Planiaområdet står under rubriken ”Gång- och cykel” på sid 21: ”De två andra passagerna över Saltsjöbanan ligger i väster i anslutning till Sickla station och i öster vid Finntorp, där spåren passeras i ett övre plan”. När den tredje ”passagen” byggs vid Nacka station innebär det både att barriären försvinner och att gång-cykeltrafikanter uppnår trygghet.

Mitt förslag innebär att gångtrafikanter på ett tryggt sätt kan ta sig över ”barriären” vare sig de kommer från Finntorp, Alphyddan, Sickla stormarknad eller Kyrkviken. I dag bor en stor andel ”äldre” personer i Finntorp och Alphyddan. Det innebär en generationsväxling så småningom, och i nybyggnationer brukar ofta barnfamiljer flytta in. Förskolor och skolor kommer med stor sannolikhet ligga i delområde B.

Byggs en bro över Värmdövägen innebär det att trafikflödet blir bättre och många människoliv kommer att sparas. Ur folkhälsosynpunkt blir det också en vinst eftersom det blir enklare att ta sig mellan rekreationsområdena.

Vera Székely