Lyssna på medborgarna när Älta C ska förtätas

Medborgarna efterlyste lägre nya hus i Älta i folkpartiets enkät.
Medborgarna efterlyste lägre nya hus i Älta i folkpartiets enkät.

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Nacka den 10 september behandlades bland annat ärendet om detaljplan för tomten vid före detta panncentralen i Älta i syfte att bygga bostäder. Planen har varit utställd och samråd har genomförts med sakägare.

Många synpunkter har inkommit på bland annat placeringen uppe på berget, hushöjderna, gestaltning av entrén mot Oxelvägen, avsaknad av grönytor med mera. Folkpartiet har länge verkat för fler hyresrätter i Nacka samt förtätning omkring Älta centrum. Allt för att förbättra service men även att ingjuta en framtidstro hos de lokala näringsidkarna.

I förslaget vilket kommunfullmäktige beslutade att bifalla, ligger 130 nya hyresrätter i Älta vilket vi i grunden är positiva till. Hyresrätter i Nacka och i det här fallet Älta, är mycket efterfrågade. Innan Folkpartiet kom fram till att bifalla förslaget har vi övervägt gestaltningen och höjderna på husen mot att det blir 130 hyresrätter nära centrum, vilket kommer att bidra till att förstärka Älta centrum som lokal centrumanläggning.

Folkpartiet i Älta har genomfört en medborgardialog med kringboende och sakägare och förstår deras argument om att de föreslagna husen är höga, att parkeringshuset mot Oxelvägen kan skapa otrygghet och utarmning av närmiljön för redan boende vid Oxelvägen samt att det inte finns lekplatser i detaljplanen. Även gångväg från de nya husen till Älta centrum saknas. Folkpartiet gav sitt stöd till förslaget i kommunfullmäktige.

Planförslaget kommer nu att genomföras men vi hoppas att markägaren Wallenstam vid detaljplaneutformningen av det nya bostadsområdet tar hänsyn till den kritik som många närboende framfört i samband med planens utställning. Det kan ske genom:

Att gestaltningen av parkeringshuset ses över så att det får en mer anpassad karaktär för området.

Att lekplatser i området planeras.

Att gångväg från området till Älta centrum iordningställs.

Att höjderna på husen ses över och om möjligt anpassas till befintlig bostadsbebyggelse.