Min lokala hjälte

Mindre grupper och mer personal i förskolan

Under 2011 började en ny skollag och reviderad läroplan för förskolan att gälla. Förskolan fick status som egen skolform och dess pedagogiska uppdrag stärktes ytterligare. Att förskolan utgör det första ledet i utbildningssystemet är nu tydligt.

I linje med dessa förändringar fokuserar Järfälla kommun på att öka andelen utbildade förskollärare och att stärka förskollärarnas roll, vilket vi i Centerpartiet tror är mycket viktigt. Men för att höja kvaliteten behöver dessa åtgärder kompletteras med en satsning för att öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna.

Järfälla har med sina 5,7 barn per anställd i de kommunala förskolorna en avsevärt sämre personaltäthet än till exempel Stockholms stad med 4,8 barn per anställd. Till skillnad från Stockholms stad har Järfälla heller inget tak för hur stora barngrupperna får vara. I vissa fall kan det vara så mycket som 24 barn på tre anställda i en grupp, vilket oavsett personalens kompetens innebär helt orimliga förutsättningar för att bedriva en verksamhet som lever upp till läroplanens mål. Skolverket anger i sina rekommendationer ett riktmärke om ca 15 barn i varje grupp för att barnen ska ges möjlighet att utvecklas på ett optimalt sätt. De yngsta barnen bör vara i ännu mindre grupper för att personalen ska hinna tillgodose deras behov. Centerpartiet tar nu initiativ till en ny förskolepolitik som sätter barnen i centrum. Vi vill att Järfälla kommun antar ett ambitiöst mål om att snarast öka personaltätheten och att ett tak sätts för hur stora barngrupperna får vara. Tydliga rutiner och system för utvärdering av hur gruppstorlek och personaltäthet påverkar möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen bör också införas.

Ökad kvalitet i förskolan handlar ytterst om alla barns rätt till en god utbildning. Förskolan lägger en viktig grund för våra barns fortsatta skolgång och deras livslånga lärande och utveckling. Därför måste frågan om kvalitet i förskolan ges högsta prioritet.

Joel Malmvall (C)

Aphram Melki, gruppledare (C)