Mycket kvar att göra för cyklisterna

Att få fler att välja cykeln som transportmedel är ett bra och kostnadseffektivt sätt för en kommun att värna miljö, folkhälsa och trafiksäkerhet. Vi har precis publicerat resultaten från årets upplaga av Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Den utvärderar hur systematiskt kommuner har jobbat med cykling under det gångna året.

Upplands Väsby får 25 poäng av 60 möjliga. Kommunen satsar 212 kronor per invånare och år på infrastruktur och underhåll vilket är en bit ifrån genomsnittskommunen som satsar 286 kronor per invånare och år.

Inom delområdet ”cykelpolitik” får Upplands Väsby 4,5 av 10 möjliga poäng. Kommunen har politiska mål, men de är inte tidsatta, mätbara och följs inte upp av nämnd. Upplands Väsby har en antagen cykelstrategi, men saknar cykelplan och avsatta medel för dess genomförande.

Vidare har kommunen cykelparkeringstal och har integrerat cykel i plandokument, men saknar aktuell underhållsplan samt ett aktivt internt arbete för att öka och främja cykling bland kommunanställda.

Det finns alltså goda möjligheter för Upplands Väsby att utveckla sig inom cykelpolitik för att öka cykelns prioritet i kommunen och för att få än högre poäng i kommande granskningar.

Vi hoppas att kommunen utifrån vår granskning vill växla upp arbetet ytterligare. För att lyckas krävs ett engagemang bland såväl tjänstemän som politisk ledning. Med det finns alla möjligheter att göra det enklare för invånarna i Upplands Väsby att välja cykeln som transportmedel.

Vanja Edwinson ordförande Cykelfrämjandet Stockholm Norrort