Nej till handelsplats i Fors

Centerpartiet i Haninge vill värna den centrumhandel som finns i Västerhaninge och Tungelsta.

Därför säger vi nej till handel vid Fors trafikplats.

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 13 februari om att anta utvidgad detaljplan för Fors arbetsplatsområde och tillåta sällanköpshandel.

Centerpartiet reserverade sig mot beslutet då vi anser att begreppet sällanköpshandel är allt för luddigt och ett allt för vitt begrepp. Det enda som utesluts är dagligvaruhandel, så som livsmedel.

Centerpartiet har samma uppfattning nu som när den gällande detaljplanen antogs 2001, att området inte ska planläggas för någon form av handelsändamål.

Genomförandet av föreslagen detaljplan riskerar att ge negativa konsekvenser för Västerhaninge centrum. Detta gäller även fullföljandet av fastställd detaljplan. Vi i Centerpartiet i Haninge har gjort en mindre undersökning bland Haningeborna om vad de tycker om fler köpcentrum eller inte!

En överväldigande majoritet bland de tillfrågade, mer än 80 procent, svarade att de hellre ser en upprustning av befintliga centrum än att det byggs nya.

Elisabet Sandberg (C) ledamot av stadsbyggnadsnämnden