ANNONS

Nu blir det lättare att påverka äldrenämnden

Den som skrivit ett medborgarförslag som berör äldreomsorgen ska i fortsättningen få fler chanser att argumentera för sin idé.
Den som skrivit ett medborgarförslag som berör äldreomsorgen ska i fortsättningen få fler chanser att argumentera för sin idé.
ANNONS

Varje invånare i Haninge kan påverka kommunpolitiken genom att skicka in skriftliga medborgarförslag. Alla förslag behandlas sedan av kommunfullmäktige, eller av fullmäktige utsedd nämnd. Äldrenämnden förenklar nu ytterligare genom möjligheten att som förslagsställare få möjlighet att utveckla sitt förslag innan de formellt utreds av tjänstemän och beslutas av äldrenämndens politiker.

Tidigare har förslagsställaren blivit kallad först till det sammanträde där beslut om förslaget fattas. Ibland kan det då ha gått ett halvår eller år och oftast kan det ha varit tyst från kommunen under denna period.

Väl på sammanträdet har förslagsställaren fått argumentera för sitt förslag, men då är förslaget redan utrett av tjänstemän och klart för beslut. Det gör att de tillkommande och utvecklade argumenten från förslagsställaren sällan får någon påverkan på beslutet.

Därför ändrar äldrenämnden nu sin behandling av medborgarförslag. Så fort anmälan skett hos kommunfullmäktige och frågan skickas vidare till äldrenämnden kommer förslagsställaren att bjudas in till nämndens nästkommande sammanträde. Där får förslagsställaren möjlighet att muntligt utveckla sina argument för sitt medborgarförslag inför både tjänstemän och politiker, vilka i sin tur kan ställa förtydligande frågor och på så sätt förstå förslaget bättre.

Först därefter kommer tjänstemän att noga utreda medborgarförslaget och lämna förslag till beslut till politikerna. Förslagsställaren blir även fortsatt kallad till det beslutande sammanträdet. Där får förslagsställaren dels lyssna till tjänstemän och politikers resonemang, dels en sista möjlighet att belysa sitt förslag. Därefter tas beslut.

Jag är övertygad om att denna nyordning ökar förslagsställarens möjlighet att vinna gehör och få genomslag. Tag chansen! Var med och bidra till en ännu bättre verksamhet för kommunens äldre invånare.

Martin Lundqvist (FP)

ordförande äldrenämnden

ANNONS