Parkmarken blir kvar

Svar på insändaren ”Nya trick i Berghem” den 17 juni:

Granskningsperioden för förslaget till detaljplan för Berghem har avslutats. Nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som inkommit. Det innebär att något slutligt förslag till detaljplan ännu inte har antagits. Några ”tricks” eller liknande för att vilseleda Järfällaborna är det inte frågan om. Gunnar Wiktorsson skriver i sin insändare att om beslutet skulle fattas i enlighet med förslaget så skulle området ligga utanför detaljplanelagt område. Det stämmer inte. Området är planlagt för parkmark och ska fortsätta att vara det.

I det fortsatta arbetet är dialog och öppenhet viktiga delar. Jag har själv deltagit vid öppet hus under samrådet och även besökt området och samtalat med flera berörda Berghemsbor för att skapa mig en välgrundad uppfattning om det beslut jag slutligen ska fatta.

När nu granskningstiden har löpt ut så är det upp till oss politiker att fatta det beslut som vi anser vara bäst för området och för Järfällaborna. I detta fall är samtliga Allianspartier överens om att fatta ett beslut som innebär att hela grönområdet, precis som i dag, kommer att finnas kvar som parkmark.

Emma Feldman (M) ­kommunalråd och ­ordförande i kommunstyrelsens ­planutskott