Plikt att anmäla när barn far illa i skolan

Alla barn har rätt till en trygg skolgång. Så är det inte i dag.

I en rapport från Barnombudsmannen delar 89 barn med sig av sina erfarenheter kring trakasserier och kränkningar i skolan. Barnen vittnar om att både elever och lärare utför kränkningar. Barnen upplever även att skolpersonalen är passiv och osäker på var gränsen för kränkningar går.

Det är barnen som får betala för att vuxna ser mellan fingrarna i skolan. Det finns det ingen ursäkt för de fall av både fysiska och psykiska kränkningar som rapporten vittnar om.

Vi i Unga örnar tycker att detta är fullständigt oacceptabelt. Unga örnar välkomnar regeringens vilja att införa Barnkonventionen som lag, men det räcker inte. Anmälningsskyldigheten i skollagen har stora brister och är inte tillräcklig.

I socialtjänstlagen finns en lag som kallas lex Sarah och innebär att personer som jobbar med äldre och personer med funktionsnedsättningar ska anmäla missförhållanden till socialtjänsten så fort de får kännedom om dem.

Det är dags att en motsvarande lex Sarah införs i skolan. Tanken var att lex Sarah för skolan redan skulle funnits på plats under 2013, men förslaget drogs tillbaka då dåvarande regering inte ville öka lärarnas administration. Något vi är kritiska till. Skyddet för elever mot våld och kränkningar i skolan måste prioriteras.

Personalens anmälningsskyldighet är kopplad till att barnet far illa i hemmet. Vid misstanke om att barn far illa hemma är personal skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. Däremot saknas skyldighet för personal att rapportera missförhållanden i den egna verksamheten.

Lärare borde få anmälningsplikt vid diskriminering. Det skulle stärka skyddet för alla barn och öka tryggheten i skolan.

Unga örnar anser att det är en nödvändighet att införa en motsvarande lex Sarah i skolan. Barn ska ha samma rättigheter och skydd som vuxna. Med lex Sarah kommer vi ett steg närmare.

Daniel Carlstedt

distriktsordförande

Unga örnar Stockholms län Fredrik Lundh Sammeli

förbundsordförande

Unga örnars riksförbund

Skribenterna menar att det är för lätt att skolpersonal ser mellan fingrarna när elever kränks eller behandlas illa.foto: mostphotos

Lärare borde få anmälningsplikt vid diskriminering. Det skulle stärka skyddet för alla barn och öka tryggheten i skolan.