Politiker agera mot Slussenkatastrofen

Stockholms stads planer för Slussen skulle om de kom att genomföras få allvarliga konsekvenser för trafikanter från Nacka och Värmdö . Stockholm stads detaljplan för nybyggnad av Slussen har underkänts av mark- och miljödomstolen. Detta beslut kommer under juni att överprövas av mark- och miljööverdomstolen.

Stockholm stad har genom en separat detaljplan föreslagit att bussterminalen sprängs in i Katarinaberget.

Den detaljplanen ligger för prövning i mark- och miljödomstolen. Stockholms stads beslut om överenskommelsen med Atrium-Ljungberggruppen angående bland annat ekonomiska bidrag är överklagat till förvaltningsrätten. Som det ser ut nu är frågan om Slussens framtid i händerna på olika juridiska processer. I dag är det alltså ingen som vet hur det kommer att gå med denna. Företrädare för näringslivet underkänner Stockholms förslag ”Nya Slussen”. Som vi ser det kommer de allvarligaste konsekvenserna för Nacka- och Värmdöborna att bli följande:

Längre restid – inte minst under den långa byggtiden 8 år, särskilt för resande med Saltsjöbanan.

Längre gångavstånd till t-bana.

Risk för trafikanterna att bli innebrända i bussterminalen.

Lång byggtid med stora trafikproblem.

Långa ovissa juridiska processer.

Onödiga förstärkningsarbeten av Slussen innan bygget kan starta.

Finansieringen är oklar. Hur drabbar det Nacka- och Värmdöborna?

Mot bakgrund av ovanstående önskar vi att våra förtroendevalda i Nacka och Värmdö vidtar följande åtgärder:

Sätt er in i konsekvenserna, som Stockholms förslag ”Nya Slussen” får för Nacka- och Värmdöborna. Sätt er in i det förslag, som visar att man kan bygga om Slussen inom gällande detaljplan, nämligen Slussen plan B. Detta förslag behåller bussterminalen och Saltsjöbanan i nuvarande läge och innebär halverad byggtid. Ha en dialog med den grupp mycket kompetenta personer som utarbetat Slussen plan B. Vi vill att de förtroendevalda följer upp att de krav kommunerna under remisstiden ställt för en bra trafik.

Åke Ekstam

Henrik Isoz

Bo Snellman