Rädda Järfällas natur

Hallå Järfällabor! Vi behöver slå vakt om de kvarvarande små naturliga skogsdungar, som finns bland bebyggelsen där djur- och växtliv kan få leva på sina egna villkor. Där vi, som inte kan ta oss till våra stora omkringliggande grönområden kan få se gamla tall­ar, lingonris, blåbär, mossor och lavar, få höra hackspett, rödhake och kanske se en myrstack och få och uppleva myrornas otroliga arbete och skicklighet.

I en naturlig skogsdunge myllrar det av olika organismer, som skapar egna små ekosystem. Detta är oersättligt för bevarandet av den biologiska mångfalden. Ju större mångfald desto tåligare och rikare liv.

Ett sådant naturområde finns i Berghem bland villabebyggelsen. Detta är nu hotat av nya vägar och ny bebyggelse.

Jag vill uppmana alla som anser att det måste finnas plats för det ”vilda” i naturen att höra av sig till kommunstyrelsen eller via det plakat som satts upp på Blixtvägen med namn och synpunkter för vidare befordran av oss boende till ansvariga tjänstemän och politiker i Järfälla kommun.

Ingrid Christiansson

Järfällabo sedan -61

Rödhaken och andra fåglar finns kvar i Järfällas skogsdungar.arkivbild