Min lokala hjälte

Rädda Stockby och Kottla från bebyggelse

Centerpartiet på Lidingö anser att området Kottla gård i Norra Skärsätra är mycket unikt och bör därför särskilt skyddas framöver och bevara områdets lantliga karaktär.

Vi vill därför att marken intill Kottla gård norr och nordväst om befintlig bebyggelse som gränsar mot Finedalsområdet och mot naturreservatgräns ner mot Stockbysjön och Stockbyån ej ska bebyggas samt att gränsen för naturreservatet flyttas i anslutning till befintlig bebyggelse.

Vi vill heller inte att ny byggnation ska ske inom området Isstacken. Vi anser att tomterna inom Färgfabriksområdet kan bebyggas under förutsättning att miljökraven kan uppfyllas utifrån att området är kontaminerat och att en grön korridor bibehålls för djur och växtliv samt att Alkärret skyddas.

Området Kottla gård i norra Skärsätra är mycket känsligt både vad gäller natur och växtlighet och har ett mycket rikt djurliv. Växtligheten är mycket omväxlande med äng, täta buskage, löv och barrskog, ängsmark, våtmark samt sjö och vattendrag. Sammantaget har dessa skiftande områden gett en mycket variationsrik flora och fauna.

Dessutom är de kulturhistoriska värdena mycket stora inom det befintliga området som belyser viktiga delar av kommunens historia. En av öns kvarvarande vägar från äldre tider går genom området och utgör den gamla landsvägen från Lidingö kyrka.

I den gamla jordbruksmiljön ser man överallt i spår av ängar, stengärdesgårdar, gamla vägsträckningar, ekonomibyggnader, grunder etcetera. Området ligger också nära Stockby- och Kottlasjön med risk för ökad förorening och hotar sjösystemen.

Centerpartiet har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige med uppdrag till kommunstyrelsen att besluta att gällande detaljplaneuppdrag upphävs, samt att ett nytt detaljplaneuppdrag lämnas enligt de förslag som vi redovisar och som innebär att området med nuvarande bebyggda fastigheter och sedan tidigare exploaterade tomter detaljplaneläggs.

Ulrika Sandell (C)

Kent Ivarsson (C)

Lilian Becker (C)

Centerpartiet vill skydda ett område kring Kottla gård i Norra Skärsätra.arkivbild

En av öns kvarvarande vägar från äldre tider går genom området och utgör den gamla landsvägen från Lidingö kyrka.