Rätten att överklaga är viktig i en rättsstat

Svar på insändaren ”Överklaganden kostar också” den 12 maj 2015.

I artikeln ondgör du, Gunilla Friis, dig över att jag upprepade gånger överklagat utbyggnaden av Mörby centrum.

Jag vill här betona att möjligheten att överklaga är en mycket viktig del av den demokratiska rättsstaten.

Den är det instrument den enskilde har att freda sig mot en styrande majoritet.

För att rätten att överklaga ska kunna komma alla till del, måste den vara gratis för den som överklagar. Det är det pris samhället måste betala för att upprätthålla rättsstaten.

För mig är det helt ofattbart att politiker, till och med i ministerställning, beklagar sig över att så många människor överklagar politiska beslut.

Borde det i stället inte vara skäl för politikerna att fundera över vad som är fel på deras politik när så många tar på sig det mödosamma besväret att använda sin lagliga rätt att överklaga?

Den planerade utbyggnaden av Mörby centrum är ingalunda fullgången. Det tycker jag framgick tydligt av de gång- och cykelturer, angående utvecklingen av centrala Danderyd, som kommunen anordnat under maj månad.

Det kan finnas skäl att skynda långsamt och låta saker och ting mogna.

Planeringen av Mörby centrum har i mångt och mycket förhandlats fram i slutna rum.

Du undrar också vad jag vill säga med ”före detta Moderat”. Jag har länge haft Moderata sympatier och de facto är Moderaterna det enda riksparti jag någonsin tillhört.

För mig betydde M humanism, rättsstat och respekt för den enskilda individen. Så ser jag det inte längre. Arbetslinjen blev för mig skiljelinjen.

Vilken negativ människosyn. Har inte alla människor samma värde?

För mig som kommer öster­ifrån går tanken till sovjetstaten där den som inte hade ett jobb ansågs som lösdrivare och sattes i fängelse. Det drabbade många oliktänkande.

Intressant att Per Schlingman förklarat arbetslinjen död.

Anita Enflo,

före detta Moderat

Insändarskribenten anser att rätten att överklaga politiska beslut är en mycket viktig demokratisk rättighet.Foto:stefan källstigen