Regler styr byggloven – inte politisk tillhörighet

Svar på insändaren ”Alliansens agenda styr byggloven den 19 november 2013:

Vi förstår att insändarskribenten är upprörd över att det egna bygglovet nekades i nämnden då det slutligen beviljades av kammarrätten. Delar av Alliansen ansåg att det stred mot syftet i detaljplanen att bygga en ­terrass på taket och att det blir en betydande olägenhet för närliggande grannar. Vi ansåg det var viktigt att få ärendet prövat och kammarrätten gjorde en annan bedömning.

När det gäller Matrosen är det ett helt annat ärende och helt andra förutsättningar. Det handlar inte om ett bygglov utan att arbeta fram en ny detaljplan. Fastigheten ligger inte mitt i ett villaområde utan är omgiven av Djursholmsvägen i norr och befintliga flerbostadshus i söder och i öster. Marken som tas i anspråk är redan hårdgjord yta och är i behov av att fräschas upp.

I Täby kommun har vi duktiga tjänstemän som handlägger ärenden på ett objektivt och sakligt sätt att det skulle krävas rätt partibok för att få bygglov är trams. Dessutom beslutas 90 procent av byggloven på delegation och endast de som avviker från detaljplan eller är principiellt intressanta kommer till stadsbyggnadsnämnden.

Erik Andersson (M), ­ordförande

Daniel ­Wemmergård (C) ­ledamot ­stadsbyggnadsnämnden