Relevant att begära en folkomröstning

Vi tackar för de svar på vårt Öppna brev om Täljöviken och Näs, som Alliansen och Social­demokraterna har skickat till oss. Vi ser dock att ni valt att inte svara på våra sakfrågor som vi sammanfattat i vårt öppna brev.

Vi efterlyser ett viktigt svar, och det är hur ni kommer att hantera vår fråga om folkomröstning. Det svaret väntar också cirka 3 600 kommuninvånare på – personer som skrivit under namninsamlingen och vars namn speglar det opinionstryck som vi känt i denna fråga.

Vi vill också tillägga att vår namninsamling och begäran om en folkomröstning har hanterats helt korrekt av oss. Att programarbetet och detaljplanen hanterats lagenligt har vi inte betvivlat, men vi anser att kommunen i mycket liten omfattning lyssnat och tagit hänsyn till alla remissvar som varit starkt kritiska från första början.

Mycket har hänt sedan planarbetet inleddes för tio år sedan. Främst gäller detta klimatfrågan där nya fakta presenterats om höjda havsnivåer som är att räkna med och som sannolikt kraftigt kommer att påverka exploateringarna kring Täljöviken och Näs.

Att frågan hanterats formellt riktigt av kommunen ser vi inte som skäl till att en folkomröstning inte ska genomföras. Även om frågan hanterats korrekt och i demokratisk ordning av kommunens politiker så kvarstår möjligheten för oss kommuninvånare att begära folkomröstning om planerna för Täljöviken och Näs.

Avsikten med folkinitiativ är att förstärka medborgarnas engagemang och möjlighet att påverka beslut där man uppfattar att utvecklingen går år fel håll. Insikten om brister i det demokratiska systemet och att man trots formell riktig hantering kan fatta beslut som kommuninvånarna uppfattar som ”felaktiga” är en av grunderna till folkinitiativ.

2011 förstärktes möjligheten till Folkinitiativ med syfte att göra det lättare för medborgarna att göra sina röster hörda. Vi ser att detta är positivt och gynnar det demokratiska klimatet och möjligheten till inflytande för medborgarna. För att beslut ska bli bra behöver alla åsikter höras.

Kinna Lundin

Naturskyddsföreningen

i Österåker