Så fick styrelsen Hackstaskolan på fall

Det var en gång ett företag, som levererade goda produkter till övervägande nöjda kunder. Företaget sysselsatte ungefär 500 personer, varav cirka 50 i arbetsledande ställning på olika nivåer och med varierande kompetens och ansvar, och leddes av verkställande direktör, biträdd av en vice sådan.

Företaget var en del av en koncern, som omfattade flera företag, varav några med samma inriktning och därför med en gemensam styrelse, underställd koncernledningen.

Så hände sig en dag att styrelsen av koncernledningen fick uppdraget att förädla sin produkt. Målet var att leverera den bästa varan i hela regionen och detta skulle uppnås genom nya arbetsmetoder och en bättre marknadsföring. Fler marknadsdelar skulle också bidraga till en bättre ekonomi, och kanske till och med vinster för aktieägarna.

Samtidigt fråntogs företagsledningen, kontroversiellt nog, den service, som den tidigare beståtts med från koncernens entreprenörer – som personalfrågor, marknadsföring, ekonomi och lokaler. Detta skulle fortsättningsvis, i decentraliseringens namn, skötas och finansieras av företagsledningen själv och då med hjälp av en ”påse pengar” vars storlek grundades på det beräknade antalet producerade varor!

Konsekvensen blev inte så bra för företaget. Vd:ns ansvar för verksamhetens utveckling och hens närvaro i den dagliga produktionen reducerades rejält till förmån för administrativa uppgifter. Detta påverkade i sin tur arbetssituationen för såväl arbetsledare som arbetande och därmed naturligt nog det produktförädlande arbetet. Trots att kunderna fortfarande, till största delen, ansåg sig tillräckligt nöjda, började dessas inkomstbringande underlag att minska, bland annat på grund av företagets relativt dåliga geografiska läge och oprofessionell marknadsföring.

Koncernledningen, som befarade och ej accepterade eventuella ekonomiska underskott, beslöt då, över huvudet på företagets styrelse, att lägga ner verksamheten och föra över den till ett konkurrerande företag.

Farväl Hackstaskolan

Torsten Jansson

Kommunalrådet Michaela Fletcher mötte oroliga föräldrar inför flytten av Hackstaskolans elever till Söraskolan, ett besked som kom med kort varsel i våras.arkivfoto

Konsekvensen blev inte så bra för företaget. Vd:ns ansvar för verksamhetens utveckling och hens närvaro i den dagliga produktionen reducerades rejält.