Så gynnar Botkyrka enskilda intressen

Se upp Botkyrkabor: Det nya exploateringsavtalet för Hågelby, som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni, raderar ut kulturmarken totalt trots alla löften om motsatsen. Så är sanningen! Några axplock ur avtalet mellan kommunen och Fam Lindgren AB (FLAB):

Cirka 165 000 kvadratmeter mark upplåtes med tomträtt för 537 600 kronor per år.

Tomträtten är rabatterad de tre första åren med totalt 75 procent. Kommunen bjuder alltså på 1 209 600 kronor.

Tomträttsavtalet löper på 25 år, med 25 års förlängning i taget.

Tomträtten går att överlåta till tredje person.

Bolaget FLAB har ensamrätt (option) att köpa marken.

Köpeskilling för friköp av tomrätten är 12 350 000 kronor.

Även optionsrätten kan överlåtas på tredje person.

Byggnaderna i tomrätten säljes för ett pris av 5 400 000 kronor, nu nedsatt från tidigare 6 000 000 kronor.

Nu kommer något alldeles extra anmärkningsvärt: Cirka 150 000 kvadratmeter mark (den tänkta sagoparken skall byggas här i ett senare skede) upplåtes med nyttjande­rätt för endast 25 700 kronor per år för tillfälliga tivoliarrangemang! Även denna mark kan överlåtas till tredje person. Detta har icke redovisats i någon handling tidigare!

I exploateringsavtalet har insmugit sig ett tillägg till tidigare ramavtal. Där kan man läsa att hela skogs- och bergsområdet från åkrarna fram till Eriksberg skall ingå i kommande exploatering till nöjesparken.

Denna skog utgör det allra sista fragmentet av den Gröna Bornsjö­kilen som kommunen både lovat och beslutat att bevara!

Nu förstår vi varför kommunen hela tiden varit så motvilliga att redogöra för alla etapper i en samlad detaljplan, vilket länsstyrelsen faktiskt krävt!

Gunilla Nuse

www.hagelby.blogg.se