Så löser vi trafiken i Bromma parkstad

Svar på insändaren ”Hur ska MP lösa trafiken i Bromma” den 30 juni:

Frågan var hur Miljöpartiet ska lösa trafiken vid Bromma parkstad. Vårt svar är att det är en självklarhet att transport- och trafikfrågor måste lösas i planeringen av en ny stor stadsdel.

I stadsdelen ska hållbara transporter underlättas med effektiv kollektivtrafik, tillgängliga cykelvägar och främjande av bilpooler och infartsgarage.

Tvärbanan är sedan innan utbyggd och en ytterligare gren mot Kista planeras för ökad närhet till kollektivtrafiken. En ny tunnelbanelinje ska serva området. Pendeltåg och tunnelbana utgör kapacitetsstarka stråk med bra koppling till regional kollektivtrafik. Ulvsundavägen förläggs i tunnel för att minska påverkan från genomfartstrafik.

Bromma parkstad får attraktiva stadsgator som uppmuntrar till gång, breda cykelvägar och en parkeringspolicy som bidrar till låg andel biltrafik. Bostadshusen ska ha högst 500 meter till spårtrafik eller stombuss. Cykeltrafiken ska ha eget utrymme i gatan. Säkra gång- och cykelvägar gör resan till och från kollektivtrafiken trygg. För att underlätta fortsatt kollektivt resande byggs säkra cykelparkeringar och infartsgaragen för bilar ska ligga vid starka kollektivtrafikpunkter.

Cecilia Obermüller (MP),

ordförande i Bromma

stadsdelsnämnd

Cykelbanor, effektiv kollektivtrafik och säkra gångvägar. Det är några exempel MP ger för hur man ska lösa trafiken i parkstaden.arkivbild

Bromma parkstad får attraktiva stadsgator som uppmuntrar till gång.