Så ska vi förbättra skolornas resultat

Vi vill förbättra resultaten i skolan. Meritvärdet i årskurs 9 har ökat för flickor jämfört med 2011, medan det försämrats för pojkar. Följden blir att andelen behöriga till gymnasiet har minskat. Detta ser vi även i riket totalt. Glädjande från ett integrationsperspektiv är att resultatet för svenska som andra språk förbättras. När det gäller våra elevers meritvärde i årskurs 9 ligger vi på plats 116 av landets 290 kommuner enligt Lärarförbundets ranking och när det gäller andelen elever som har lägst godkänt i alla ämnen ligger vi på 85.

Duktiga lärare lyfter resultaten. Skickliga lärare ska ha en bra lön och kunna göra karriär inom sitt yrke. Lärarens kontakt med eleverna är helt avgörande för bra resultat. Vi fortsätter att satsa på lärare genom att öka deras löner. Vi deltar aktivt i satsningen på förstelärare. Genom fortbildning såsom mattelyftet och läslyftet kan våra lärare vidareutbilda sig. Våra elever är värda bra lärare som har höga förväntningar på dem. Men det räcker inte utan rektor har en central roll för arbetsklimatet och att uppmuntra lärare att lära av varandra. Bra ledarskap är en avgörande faktor för all skolutveckling.

Förskolan är barnens första kontakt med skolvärlden och barn som har behov av särskilt stöd ska tidigt få den hjälp de behöver. Förskoleläraren har tillsammans med övrig personal en viktig uppgift i detta sammanhang. För att kunna rekrytera duktiga förskolelärare måste vi vara beredda att höja lönerna.

Skolutveckling ska vara byggd på forskning och beprövad erfarenhet. Samtliga våra skolor och förskolor driver nu ett systematiskt kvalitetsarbete där varje förskola och skola kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen. Arbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskolelärare, övrig personal, elever och barn i förskolan. Även föräldrar ska beredas möjlighet att delta i arbetet. Systematiskt kvalitetsarbete är ett led i att förbättra resultaten i skolan.

Våra barn är framtidens vuxna.

Yvonne Stein (FP) ­kommunalråd

ansvarig för utbildning, plan och exploatering