Se över Dalarös trafikproblem

Det är stora bekymmer med Dalarös trafiksituation året om – men givetvis mest under sommaren. Det är tung trafik längs Odinsvägen och det finns problem med trafiksäkerheten. Arbetet med att göra trottoar från kanalen upp till torget har avstannat. Det är också stor brist på parkeringsplatser.

Vi socialdemokrater på Dalarö har därför föreslagit att det ska göras en övergripande trafiköversyn på Dalarö. Stadsbyggnadsförvaltningen har svarat att man ska se över säkerhetsfrågorna på de vägar som tillhör kommunen, bland annat frågan om ett övergångsställe vid nerfarten till Askfatshamnen men att Odinsvägen hör till Trafikverket. Vi har då begärt att stadsbyggnadsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket för överläggningar.

Den 30 januari avslog alliansen vårt förslag i behandlingen i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Den 11 februari var Moderaterna på besök på Dalarö och lovade att lyssna på Dalaröbornas bekymmer med trafiksäkerhet, parkeringsplatser och svårigheter i kontakten med Trafikverket när det gäller Odinsvägen. Den 13 februari då ärendet kom upp för nämndsbeslut så röstade ånyo samtliga allianspartier mot förslaget. Varför frågar vi oss? Är det av partitaktiska skäl, att man inte kan säga ja till ett förslag från oppositionen eller är det för att ni trots fagert tal inte bryr er om Dalaröbornas trafiksituation?

En sak kan vi lova, att om ni kommer tillbaka med ett eget förslag om trafikåtgärder så ska vi inte rösta emot. Sakfrågor måste gå före partitaktiken!

Carin Flemström, S-ledamot

i stadsbyggnadsnämnden