ANNONS

Självförvållade dröjsmål

ANNONS

Kommentar till artikeln ”Utdragen väntan på besked om Väsjön” den 19 november:

Lokaltidningen berättar i en artikel att tre representanter för den styrande majoriteten i Sollentuna kommun den 7 november klagade i Svenska Dagbladet på oacceptabelt långa rättsprocesser. Man anger bland annat Väsjöprojektet.

Ett beprövat sätt för att undvika överklaganden och utdragen rättsprocess i kommunal detaljplanering är att utarbeta planer med hänsyn till faktiska omständigheter och förutsättningar. Exempel på sådana är markrelaterad teknik och ekonomi. I bland annat detta fall har kommunledningen underlåtit rimlig hänsyn, man har till och med medvetet bortsett från relevanta bedömnings- och beslutsunderlag.

Utan minsta tvivel är den utdragna rättsprocessen för nämnt projekt självförvållad av kommunledningen så till vida att detaljplanen för del av området är undermålig i flera avseenden. Konsekvenser av tänkt exploatering har inte utretts på sätt som fordras inför fastställande av detaljplan. Förhållanden och förutsättningar som definitivt ska klarläggas och redovisas i underlag för fastställelse har inte tagits fram. Fastställandet har – för del av området – baserats på mycket bristfälliga och delvis felaktiga underlag. Det fanns många skäl – både formella och sakliga – för överklagande av fastställandet. Kommunledningen valde att inte hörsamma berättigad kritik mot del av detaljplanen före fastställandet av densamma! Med långt utdragen rättsprocess som naturlig följd. Fortsättning följer!

Bo Orre (medborgare, ­sakkunnig)