Min lokala hjälte

Sophämtningen präglas av miljötänk

Svar på insändaren ”Sophämtning med konsekvenser” från Mitt i Botkyrka/Salem den 16 juli.

Vår verksamhet är starkt präglad av säkerhet, miljö och samhällsnytta. Vi följer de miljöregler och miljöklassningar av fordon som krävs för vår verksamhet och våra medarbetare för att minimera miljöpåverkan och risker för allmänheten. Här spelar vägars framkomlighet och beskaffenhet en mycket viktig roll. Lika viktigt är kärlens placering, vilka ska vara placerade efter anvisning av kommunen.

Till grund för vår insamling och behandling av hushållsavfall ligger kommunernas avfallsplan, vilken i sin tur är relaterad till den nationella avfallsplanen. Vi utvecklar, anpassar och förbättrar våra insamlingssystem i syfte att uppnå de målsättningarna. Sedan några år har utsortering och insamling av matavfall stor prioritet, inte bara för SRV och Södertörn. Det är en riksangelägenhet. Efterfrågan på biogas ökar hela tiden och SRV har i dag Sveriges modernaste anläggning för förbehandling/tillverkning av biogasråvara. För att möjligöra för hushållen att utsortera sitt matavfall inför vi nya insamlingsmetodiker och ny teknik. Detta är ett mycket viktigt inslag i arbetet att bygga ett hållbart samhälle. Men ofrånkomligt är att under övergång från ”gammal” teknik och metodik till ny så kan det under en övergångsperiod upplevas som både mindre miljövänligt och lite omständligt. I det längre perspektivet överstiger samhällsnyttan och miljövinsterna det omständliga med råge. Södertörns invånare har en avfallstaxa som är en av landets tio lägsta. Vi uppnår 98,7 procent i återvinningsgrad. I fjol utsågs vår förbehandlingsanläggning på Sofielund till ”Årets förbehandlings anläggning”

Mikael Skogsberg, tillförordnad vd SRV Återvinning AB