Stoppa det ­onödiga ärendet i domstolen

Österåkers kommunstyrelse har mottagit begäran att domarringskullen på Norrö ska vara skyddad och fredad mot exploatering och bebyggelse. Det av kulturmiljö­lagen skyddade området ligger mitt på Långhundraledens vandringsled, så kallade Blå Leden genom Norrö och intar ett unikt och strategiskt läge i Lång­hundra­ledens kultur- och turistledsområde. Öster­åkers kommuns regeldokument markerar området som skyddsvärd kulturmiljö av riksintresse och del av Österåkers kulturarv.

Byggnadsnämnden gav 2009 förhandsbesked om bygglov på området vilket strider mot både kommunens kulturvårdsdirektiv och Europeiska landskapskonventionen. Bygglovet strider mot kommunens kulturstrategimål och gör intrång i Långhundraledens kulturskyddsområde. Markägare, grannar och boende i området på Norrö och Österåkers hembygds- och fornminnesförening begär att domarringskullen på Norrö i Långhundraledens kulturmiljöområde inte får exploateras och bebyggas.

Till saken hör att det är en objektiv omöjlighet att lagligt bebygga området. Som villkor till förhandsbeskedet om bygglov anges nämligen av byggnadsnämnden att innan bygglov får sökas ska vägfrågan vara löst och väg av godtagbar standard enligt plan-och bygglagen vara anlagd och byggd. Det finns ingen väg eller vägrätt till området. Berörda markägare har förklarat att mark inte kommer att upplåtas för väg till platsen. Villkoret för bygglov är därför omöjligt.

Byggnadsnämnden vill ändå inte ompröva sitt beslut från 2009. Hela tillstånds- och bygglovsprocessen har ”gått i stå”. Ärendet ligger för närvarande i Mark- och miljödomstolen i Nacka och är ännu ej avgjort.

Österåkers kommun kan avbryta denna process genom att besluta att undanröja det för både kommunen och länsstyrelsen och miljödomstolen onödiga ock kostsamma ärendet.

Tage Lundberg, moderat Norrö