Tiderna ska ses över

Efter att ha varit i kontakt med flera dagmammor och även pratat med föräldrar angående beslutet om ändrade ramtider för familjedaghemmen, så gavs barn- och utbildningsnämnden uppdrag till förvaltningen att utreda om det finns anledning att justera de fastställda ramtiderna för pedagogisk omsorg.

Kristdemokraterna i Solna konstaterar att beslutet borde ha förankrats med dagmammorna. Eftersom familjedaghemmen har olika inriktning så ser arbetsdagarna olika ut och därmed också förutsättningarna för och behovet av specifika öppettider. Med de ramtider som beslutades i juni hotades familjedaghemmen i Solna, då förändringen innebar att dagmammorna måste göra så genomgripande förändringar i sitt sätt att arbeta, att själva grunden för deras verksamhetsidé faller.

Därför är det nu mycket positivt att förvaltningen nu fått i uppdrag att se över om det finns anledning att justera ramtiderna.

Madeleine Lidman,

ordförande Kristdemokraterna i Solna, ledamot i barn- och utbildningsnämnden