Total nonchalans mot medborgarna

Torsdagen den 12 december fattade stadsbyggnadsnämnden (SBN) beslut om att fullfölja planen att bygga fem flerfamiljshus i skogen norr om Hermelinstigen i Stora Mossen. Under flera år har vi i föreningen Stora Mossens Vänner fört diskussioner med politikerna i stadsdelsnämnden och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret (SBK) för att rädda ett, av flera skäl, stycke värdefull natur.

Vi i Stora Mossens Vänner upplever att staden har nonchalerat allt det vi sagt och gjort. Det skedde senast i samband med beslutet i SBN den 14 november då ärendet bordlades. Vi kontaktade omgående SBK för att diskutera ett förslag på byggnation närmare tunnelbanan som medför att skogen till viss del kan bevaras men har bara mötts av tystnad. Ingen hänsyn har tagits till våra åsikter om hur vi kan bevara den naturliga miljön och trädgårdsstadens kulturella värden. Var är den utlovade dialogen?

Det är häpnadsväckande hur vi som medborgare nonchalerats och processen tagits över av politiker, tjänstemän och byggföretag. Från stadens sida har man dessutom begått ett antal formella fel i planeringsprocessen, bland annat kan nämnas att sakägarlistan har ändrats under årens gång, att SBK:s naturvärdesinventering inte är fullständig, att utlovade svar på frågor inte getts samt att utställningen i somras inte var på plats i utsatt tid och dessutom förlagd till midsommar.

Staden har inte heller tagit någon hänsyn till de remissinstanser, bland andra Stadsmuseet, som uttryckt sig kritiskt till förslaget. Så får det inte gå till. Vi känner oss fullständigt maktlösa och överkörda i stadsplaneringsprocessen som tycks driven och finansierad av byggbolagen. Vi kommer emellertid inte ge oss. Det är trots allt inte politikernas stad. Det är medborgarnas stad.

Cecilia Berglund för

Stora Mossens Vänner