Utjämningssystemet behövs och är bra

Lidingö stad har lämnat ännu ett kritiskt yttrande till Finansdepartementet om hur hårt Lidingö drabbas av inkomst- och kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Då vi menar att kritiken är missriktad har vi lämnat ett eget yttrande.

Nu äntligen får vi ett utjämningssystem med brett stöd av samtliga i den parlamentariska utredningen. Den breda uppslutningen om alla kompromisser är värdefull för att skapa en varaktig acceptans. Kommunal verksamhet behöver långsiktiga förutsättningar.

Men om systemet ändå skulle vidareutvecklas bör det förstärka kommunernas drivkrafter att skapa sysselsättning med fler arbetstillfällen och planera bostäder som tillgodoser behoven. Starkare styrmedel behövs för att ställa om till miljömässigt hållbara lösningar och för fler resursstarka kommuner att ta större ansvar för att välkomna nyanlända.

För att få en hållbar utveckling behövs en samhällsstruktur som motverkar segregation. Därför behövs utjämningssystemet och det är i grunden bra.

Thomas Bengtsson (MP) Daniel Larson (S)