Våra äldre blir offer för marknadskrafter

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvar för vården av våra sjuka gamla. Detta omhändertagande sker på sådant sätt att kommunerna tillhandahåller vård i särskilda boenden för de hjälpbehövande åldringarna.

I Sveriges rikaste kommun, Danderyd, råder brist på dessa äldreboenden. En person i behov av en plats i ett särskilt boende blir i stället hänvisad till ett korttidsboende. Danderyds kommun saknar korttidsboenden.

Våra sjuka gamlingar blir då skickade till boenden i andra kommuner där Danderyd hyr in sina äldre. De vanligaste placeringarna är Tyresö eller Skärholmen. Vid en sådan placering tappar många av våra äldre kontakt med närstående och vänner. Avstånden blir för många äldre människor för stora för besök.

Detta skapar sociala och psykologiska besvär för både patienter och anhöriga. I värsta fall med en för tidig död som resultat.

När Danderyds kommun nu äntligen efter mångårigt sökande funnit en tomt att bygga ett äldreboende på tar våra politiker ansvar för våra gamla på följande sätt: Tomten som ägs av kommunen ska säljas via ett markanvisningsförfarande. Våra hjälpbehövande åldringar har nu blivit en bricka i ett ekonomiskt spel. Ett förfrågningsunderlag ska skapas med konsulthjälp). Anbud ska infordras.

Utvärdering ska ske (med konsulthjälp). Avtal ska skrivas (med konsulthjälp).

För att omhänderta våra äldre ska en marknad skapas och det ansvar som enligt socialtjänstlagen åvilar kommunen ska i ett upphandlingsförfarande skrivas över på en hittills okänd entreprenör. Kommunen har dock enligt lagen det fulla ansvaret för verksamheten.

När detta förfarande väl är klart äger entreprenören både tomt och byggnad. Eftersom hela verksamheten bygger på att vinster kan skapas på vården av våra äldre kan entreprenören efter avtalstidens utgång fritt välja att avveckla hela verksamheten för mer lönsam investeringar.

Är detta framtidens omhändertagande av äldre sjuka människor i vår kommun?

Olov Johansson

Skribenten är kritisk till politikernas förfarande när ett nytt äldreboende ska byggas.arkivfoto

Eftersom hela verksamheten bygger på att vinster kan skapas kan entreprenören efter avtals­tidens utgång fritt välja att avveckla hela verksamheten.