Vi bygger centralt för att bevara gröna ytor

Alliansen i Täby värnar om ­Täbys stora grönområden som är en del av Stockholms kilar. Därför är stadsbyggnadsstrategin att bygga centralt med förtätning på redan ianspråktagna ytor i kollektivtrafiknära lägen.

Ett bra exempel på denna strategi är att bygga hus i kvartersform på Attundafältet, Täby centrum, som tidigare bestod av en asfaltsöken med plats för parkering. Det blir fyra kvarter med butiker i bottenvåningen mot de större stråken som bidrar till ett levande centrum. Samtidigt anläggs torg, park och esplanad medan bilarna får stå i ­garage. Att bo i slutna kvarter med en tydlighet mellan vad som är privat och offentligt är mycket efter­traktat då det är en brist på den typen av bostäder i dag.

Moderaterna är för en mångfald av olika upplåtelseformer men även av olika typer av bostadshus. Ett exempel på det är att det kommer att uppföras villor, radhus och flerfamiljshus som ligger naturskönt i närheten av Ullnasjön. Det har byggts hyresrätter i Viggbyholm, Hägernäs strand och det uppförs nya hyresrätter i Täby Kyrkby. I Roslags-Näsby finns det idéer om att möjliggöra byggandet av 300 studentbostäder.

Vi tror att genom denna variation av bebyggelse och med olika upp­låtelse­former utformar vi en kommun med valfrihet i boendet.

Erik Andersson (M)

kommunalråd och ordförande ­stadsbyggnadsnämnden