Vi har börjat gallra

Svar på insändaren ”Sänk hastigheten på Sandbäcksvägen” den 22 oktober:

Angående uppmaningen ”Ta bort grenar och buskage innan det händer en olycka”:

Det är viktigt att inte trafiksäkerheten blir lidande på grund av att träd, häckar och växter skymmer sikten. Ovan körbana ska det finnas en fri höjd om minst 4,6 meter och ovan gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.

Salems kommuns utemiljö­enhet har inventerat aktuell sträcka utmed Sandbäcksvägen och har påbörjat gallring så att den fria höjden efterlevs samt att inga grenar skymmer belysningen.

I de fall där överhängande grenar kommer från träd på privat fastighetsmark så kontaktar Utemiljöenheten aktuella fastig­hetsägare och informerar om skyldigheten att minimera risker för olycksfall orsakad av växtlighet från privat tomt.

Gatuenheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Salems kommun