ANNONS

Vi måste få tryggare skolväg vid Ringen

ANNONS

En småbarnspappa boende på Ringen mellan Mörbyvägen och Ängsvägen mejlade i maj 2000 till tekniska kontoret om att många, kanske tre av fyra bilister överskred, ofta till och med mycket grovt, 30-gränsen. I de flesta husen bodde barnfamiljer och många skolbarn passerade till fots eller på cykel till Stocksundsskolan. Staket och häckar begränsade sikten, och trånga trottoarer tvingade barnvagnar och skolbarn ut i gatan. Att bygga ett par väggupp på denna raksträcka vore en självklar åtgärd.

Det 12 år gamla mejlet hade kunnat vara avsänt i dag. Bara med skillnaden att antal barnfamiljer, trafikintensitet och hastigheter ökat ytterligare på denna del av Ringen. Mailet föranledde ingen åtgärd. Bland annat skylde man på utryck­ningsfordon som måste fram snabbt.

Man kan fråga sig varför just där eftersom det fanns gupp längre fram på Ringen.

I september 2002 skrev tre barnfamiljer på samma del av Ringen till förvaltningen med en rad konkreta krav på att höja trafiksäkerheten t ex hastighetsmätning, fordonsräkning, fartgupp etc.

Svaret blev en besvikelse. Hastighetsmätningar hade visserligen gjorts men förvånande nog inte för den aktuella raksträckan. Kontoret­ hänvisade till ett kommande åtgärds- program för trafiken i området.

Men inte heller senare projekt ”Säkra skolvägar” i Danderyd har berört sträckan Ringen mellan Mörbyvägen och Ängsvägen. Här är det en absolut prioritet att få ner hastigheterna med två stycken väg-gupp, alternativt så kallade chikaner.

Det är svårt att förstå denna glömska i såväl konsultrapporten om Stocksundsskolan från 2010 som i den från november 2011 som avser hela Danderyd.

Den senare rapporten godkändes nyligen av tekniska nämnden. Detta är i och för sig mycket glädjande och kommer att leda till en rad förbättringar för tryggare skolvägar. Men Ringensträckan måste ovillkorligt prioriteras. Jag och övriga ledamöter i Fp kommer att driva frågan kraftfullt i tekniska nämnden. Det får inte hända en olycka innan majoriteten M, C och KD vaknar!

ANNONS