ANNONS

Vi måste stärka barns ­rättigheter i Danderyd

ANNONS

Svar på insändaren ”Socialtjänsten ger ett respektfullt bemötande” den 17 januari:

Kommunfullmäktige beslut att inte införliva FNs Barnkonvention i det kommunala regelverket går emot Regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter och mot SKLs Handlingsplan för att stärka implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter i kommuner, landsting och i regioner. Otillräckliga lagar har tvingat regeringen att år efter år förstärka lagstiftningen kring kommunernas ansvar för barns rättssäkerhet.

Socialt arbete styrs av lagstiftning, myndigheters föreskrifter och allmänna råd. För att kunna fullgöra sina skyldigheter mot utsatta barn ska socialnämnden fastställa uppföljningsbara mål och upprätta en kommunövergripande handlingsplan som är förankrad, välkänd och beslutad av politiker. En handlingsplan mot familjevåld, en kvinnofridssamordnare och ett systematisk insamlande av kunskap och statistik är enligt Socialstyrelsen en förutsättning för en fungerande socialtjänst.

Socialnämndens handlingsplan som årligen ska revideras är nio år gammal, i budgeten nämns ingenting om familjevåld eller statistik och enligt socialkontoret finns ingen kvinnofridssamordnare. Vad gäller BBIC (Barns Behov i Centrum) vill jag påminna om att det i Socialstyrelsens riktlinjer står att syftet med BBIC är att förverkliga Barnkonventionen. BBIC är bara ett blankettsystem som förutsätter att socialsekreteraren därutöver behärskar lagstiftningen, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. BBIC kan varken lösa dokumentationsbrister eller förhindra att utredningar inte sker rättssäkert.

Ett barn som utsatts för hot och våld eller växt upp med en missbrukande eller psykisk sjuk förälder är ett traumatiserat brottsoffer. Ett professionellt bemötande av personer i kris kräver specialistutbildning i traumapsykologi och våldets mekanismer. Ett utsatt barn har rätt att möta rätt kunskap i rätt tid och på rätt plats utan att passera en lång BBIC-utredning.