Vi vill få till förändring inom äldreomsorgen

Bland annat ska relationen mellan den äldre, anhöriga, patientansvariga sjuksköt­erska och läkarna förstärka och utveckla, menar insändarskribenten.
Bland annat ska relationen mellan den äldre, anhöriga, patientansvariga sjuksköt­erska och läkarna förstärka och utveckla, menar insändarskribenten.

Vi ska öka kontinuiteten och förbätt­ra kvaliteten på våra äldreboenden.

I Upplands-Bro har det sedan flera år inte funnits sjuksköterskor på plats på äldreboendena varken under kväll, natt- eller helg. Det har funnits en kommunal joursjuksköterska för samtliga äldreboenden att kontakta när behov funnits. En joursjuksköterska har tagit sig mellan sina olika uppdrag. Omsorgspersonal på äldreboendena kontaktar joursjuksköterskan när akuta situationer uppstår. På detta sätt har man arbetat i flera år.

Vi vill förbättra – vi inför nu en ökad samverkan med läkarorganisa­tioner på våra äldreboenden. Patient- ansvarig sjuksköterska ska alltid vara på plats dagtid när läkarna kommer för de medicinska insatserna och planeringen för de äldre. Det är viktigt att varje brukare har en personlig kontaktman, en patientansvarig sjuksköterska och en patientansvarig läkare som samarbetar. Omvårdnadspersonal ska ta hand om våra äldre nattetid som förut.

Vår förändring syftar bland annat till att förstärka och utveckla relationen mellan den äldre, anhöriga, patientansvariga sjuksköterska och läkarna. Det är en förbättring.

Tryggheten säkerställs genom att en sjuksköterskas kompetens vid akuta bedömningar finns att tillgå som förut. Vi har genomfört en grundlig omvärldsanalys. Det har visat sig att den nu föreslagna modellen är en bra modell som flera kommuner använder.

Det har framförts kritik mot denna förändring från vänsterpartiet. Den är delvis osaklig. Oro och förvirring ska enligt Socialstyrelsens direktiv inte i första hand lösas av hälso- och sjukvården genom att lugnande läkemedel ges. I stället ska personcentrerad omvårdnad ges av omsorgspersonal.

Vi inom alliansen arbetar för en trygg och värdig äldreomsorg med de allra bästa intentioner som bygger på vetenskap och erfarenhet. En äldreomsorg att vara stolt över.