Vi vill inte ha några höghus i Lindalen

Det planeras för byggnation av ett 17 meter högt femvåningshus med 75–80 lägenheter i korsningen Töresjövägen/Njupkärrsvägen med ett daghem och kyrkogård som närmaste grannar. Ett hus med den storleken och höjd kommer att väsentligt förändra den lokala miljön. Den tillgängliga ytan är för liten för ett hus av planerad storlek. Olämplig placering i direkt anslutning till en förskola och kyrkogård med minneslund en 30–40 meter därifrån.

Ingen hänsyn har tagits till övrig bebyggelse. Ingen villabebyggelse i Lindalen är högre än två våningar. Trafiken på Töresjövägen kommer att öka och därmed även påverka miljön vid förskolan. Eftersom markområdet inte är tillräckligt stort för ett grönområde kommer Bostadsrättsföreningen Plutos mark att utnyttjas. Den lekplats som är omtalad i samrådsförslaget ägs av Plutu. Antalet parkeringsplatser som har planerats kommer enligt vår bedömning inte att räcka till utan bilar kommer att parkeras på Töresjövägen, Klotvägen samt på kyrkogårdens parkering. Sammantaget medför en byggnation av bostadshus av planerad storlek så stora negativa förändringar av den arkitektoniska miljön och boendemiljön att politikerna i Tyresö river upp byggplanerna och att det hela skrinläggs. ”mångfald” kan skapas på annat sätt.