Vi vill se ökad kvalitet i Vallentunas skolor

I flera av grundskolorna i Vallentuna når man mycket goda resultat, men våra skolor kan bli mycket bättre och likvärdigheten mellan skolor måste öka. För detta krävs insatser om både förbättrade ekonomiska möjligheter och tydligare resultatstyrning genom bättre systematiskt kvalitetsarbete.

Alliansen i Vallentuna har, genom Barn- och ungdomsnämnden (BUN), lagt ett förslag till kommunfullmäktige att höja skolpengen för att kunna göra en extra satsning på skolan.

Dessutom driver vi frågor avseende kvalitets- och resultathöjande åtgärder för både förskola och skola under pågående mandatperiod, till exempel:

– Utöka kommunens tillsyn av enskilda förskolor till att omfatta också de kommunala förskolorna.

Checklistan för tillsynen ska ses över, särskilt vad det gäller förskolors förstärkta pedagogiska uppdrag.

– Delta i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) fleråriga satsning med målet att höja kvaliteten av matematikundervisningen.

– Införa förstelärare.

– Delta i projektet PRIO som drivs av SKL med målet att höja kunskapsresultaten i skolan.

– Ta fram en komplett arbetsmiljöplan som stöd för arbetsmiljöarbetet i alla skolor.

– Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

– Erbjuda sommarskola för elever i årskurs 8-9 och gymnasiet.

Förvaltningen ska också:

– Följa upp och utvärdera skolornas arbete för bättre studiero.

– Upprätta en plan för kompetensutveckling av samtliga lärare i språkutvecklande arbetssätt, samt planera för hur regeringens satsning på Läslyftet ska användas.

– Ta fram resultatuppföljning på skolnivå som ska redovisas av respektive rektor för BUN.

– Ta fram förslag till verksamhetsrapport för varje skola som ska beskriva alla förutsättningar, samt resultat på respektive enhet. Det ska i verksamhetsplanen för BUN tydliggöra Barnkonventionens uppfattning om barnets särställning.

Med denna satsning stärker vi förutsättningarna för att öka kvaliteten och resultaten i Vallentunas skolor.

Parisa Liljestrand, (M) ordförande i BUN

Roswitha Melzer, (FP) vice ordförande i BUN

Skribenterna vill öka kvalitéten i skolan.Arkivfoto: Åsa Liljekvist