Vi vill värna vården och personalen

Personalen på Koppargården har åter larmat om underbemanning och risker för patientsäkerheten.

Som vänsterpolitiker i stadsdelsnämnden är vi givetvis oroade och upprörda över den räcka av larm som nått oss, främst genom fackets och personalens aktiviteter, riktade till nämnden under 2013 och 2014. Nämndens Medicinskt ansvariga sjuksköterskas oro för patientsäkerheten på grund av personalsituationen, har rapporterats till nämnden.

Redan då kommunen tog över Koppargården från Carema krävde Vänsterpartiet att boendet skulle fredas från omorganisationer och stora förändringar för att bygga upp kvaliteten och stabiliteten efter den turbulens som rått. Detta skedde tyvärr inte. En följd av stora omorganisationer följde på grund av den borgerliga politikens underbudgetering.

Nedskärningarna som följd av underskotten går i dag före väl och ve för de äldre. Att då även de anställda far illa blir en given följd.

En nytt styre i Stadshuset är en förutsättning för en äldre- och socialpolitik, där behov prioriteras framför skattesänkningar. Vänsterpartiets vision om kvalitet i vården ger uttryck för att detta kan uppnås endast i samklang med ett starkt personalinflytande tillsammans med inflytande från dem som behöver vård och omsorg.

Margaretha Boman (V) och Leif Larsson (V), HässelbyVällingby Stadsdelsnämnd