Bagateller utlöser våld bland unga

STOCKHOLM Bagatellartade motiv ligger bakom det typiska våldsbrottet bland unga, visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet genomfört i Stockholm, Västra Götaland, Dalarna och Gävleborg. Det vanligaste scenariot är två jämnåriga pojkar som hamnar i konflikt med varandra under en sen helgkväll på allmän plats på grund av bagatellartat motiv.

Konflikten resulterar i att den ene blir slagen och sparkad och att det uppstår mindre allvarliga skador.