Ja till dumpning av snö i Mälaren

stockholm

Havs- och vattenmyndigheten ger trafikkontoret i Stockholms stad rätt att dumpa 800 000 kubikmeter snö per år i Mälaren och Saltjsjön. Kontoret skrev i sin dispensansökan att vid snörika vintrar måste snö forslas bort så att samhällsnyttiga funktioner kan säkerställas.

Dispensen gäller till 1 maj 2016. Enligt beslutet bör dumpning ske av företrädesvis nyfallen snö för att minska föroreningsrisken.