skalbagge behöver döda träd

stockholm Gamla aspträd blir allt ovanligare. I många skogar finns det gott om ung asp men sällan gamla eller döda träd.

För arter som är beroende av gamla aspar för att överleva, till exempel skalbaggsarterna aspbarkgnagare och asp­splintbock, är framtidsutsikterna dåliga om inget görs, enligt länsstyrelsen. Förra året inventerades de nordvästra delarna av länet. Resultaten pekar på att det behövs åtgärder för att de asplevande baggarna ska klara sig.