ANNONS

Sex mils jakt på forntiden

Olhamra kvarn var motorn i den småskaliga industri som fanns här under 1700- och 1800-talet.
Olhamra kvarn var motorn i den småskaliga industri som fanns här under 1700- och 1800-talet.
En ny vattenledning ska läggas mellan Vallentuna och Norrtälje. Innan den läggs ska arkeologer undersöka sträckan på runt 6 mil.

Här finns chans till fynd från stenåldern fram till 1800-talet.
ANNONS

Trakten från Olhamra, vidare till Angarn, mot Husaån ut i Garnsviken och vidare till Österåker och Norrtälje är oerhört fornlämningsrika. Förr var Garnsviken en havsvik och del av Långhundraleden, vikingarnas handelsled mellan Uppsala och Östersjön – en forntida motorväg.

Trakten har myllrat av liv ända sedan stenåldern. Nu undersöker arkeologer hela sträckan i jakt på fornlämningar från vitt skilda epoker.

– Området är känt och utforskat och stora, fina fynd finns redan, säger Kjell Andersson, arkeolog på Stockholms läns museum som arbetar med utgrävningen på uppdrag av Norrvatten som ska lägga den nya huvudvattenledningen.

Bland annat har de tittat närmare på gammal industribebyggelse från 1800-talet och stenåldersboplatser längs Angarnsvägen. Senare kommer också dykare från Sjöhistoriska museet att dyka i Garnsviken efter fynd.

– Vi har tittat på gammalt kartmaterial på ett sätt som vi inte har gjort tidigare, säger Kjell Andersson.

Utifrån kartstudierna har arkeologerna hittat lämpliga platser att undersöka vidare. Det kan vara platser som för hundratals år sedan fungerade som boplatser eller hamnar. I Norrtälje har tidigare okända boplatser från både brons- och järnåldern hittats. Hällristningar kring Riala har också upptäckts.

I Vallentuna riktas ljuset mot en plats med betydligt yngre lämningar. Sprickdalgången mellan Olhamra kvarn och Gävsjön är ett exempel. Under 1700- och 1800-talet fanns här småskalig industri. Motorn i verksamheten var Olhamra kvarn och vattnet från den högt belägna Gävsjön. På gamla kartor har arkeologerna hittat en tegelindustri och flera dammvallar.

– Det är en spännande omgivning men tyvärr är mycket förstört i och med Gävsjöns utdikning, säger Kjell Andersson.

Två platser med gammal bebyggelse platsar, enligt arkeologernas första undersökning. i det så kallade fornminnesregistret som innehåller information om drygt 1,7 miljoner forn- och kulturhistoriska lämningar

ANNONS

Men de allra flesta lämningarna finns runtom det undersökta området. Den arkeologiska undersökningen görs nämligen precis där ledningen ska läggas, i dalgångar och i vatten.

Men att vistas på platserna ger mersmak att gräva mer i området, tycker Kjell Andersson.

Bland annat finns en förmodad medeltidsborg på Toftesta holme i Össeby garn. Borgen kan ha varit en strategisk spärr vid Husaåns utlopp i Garnsviken.

– Det skulle var väldigt roligt att gräva där och blanda in Långhundragruppen. Men det ingår inte i det här uppdraget, säger Kjell Andersson.

Kanske kring den medeltidsborg som med stor sannolikhet har legat på Toftesta holme som en viktig försvarsanläggning.

” Det är en spännande omgivning, men tyvärr är mycket förstört i och med Gävsjöns utdikning. Kjell Andersson