14 ja till hus vid stränder förra året

På tre år har antalet markägare som får bygga hus vid stranden halverats. I fjol fick bara 14 personer så kallad strandskyddsdispens.

Värmdö har cirka 350 mil strand och över 100 insjöar. Men bara i ytterst få fall säger kommunen ja till bebyggelse på strandskyddad­ mark och sedan de nya strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft 2009 har det blivit ännu svårare.

2009 beviljades 32 dispenser för att få bygga helt nya fritidshus eller bostadshus vid vattnet – förra året 14, enligt en färsk rapport från Naturvårdsverket.

Jelinka Hall på bygg- och miljökontoret, är säker på att det är den skärpta strandskyddslagstiftningen från juli 2009 som slagit igenom.

– Sedan 2009 har vi särskilda strandskyddshandläggare. Förut sköttes detta av bygglovshandläggare.

Även Johan Edholm (FP) som suttit i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i näst­an tio år har märkt att handläggarna är mer restriktiva.

– Chansen att få strandskyddsdispens för en bostad­ är väldigt liten och folk blir arga när de får negativa besked, särskilt när deras grannar tidigare fått lov att bygga strandnära. De tycker att de får sin äganderätt inskränkt. Men vi måste följa­ lagstiftningen, även om man ibland kan vara tveksam.

I lagstiftningen från 2009 preciserades det tydligare när kommunerna kan bevilja dispens, till exempel om marken redan har tagits i anspråk eller att en väg skiljer huset från vattnet.

Johan Edholm, som gjort sig känd för att hellre fria än fälla i den här typen av frågor, tycker att man måste hitta en rimlig balans.

– Reglerna krockar ofta med målen om en levande skärgård med bryggor och bodar. Det gäller att göra rätt avvägningar, säger han.

På mäklarfirman Sjönära har man slagit mynt av den strikta politiken och firmans affärsidé är att enbart sälja hus med sjönära läge.

– Myndigheterna beviljar ju inga strandskyddsdispenser längre så de fastigheter som finns blir väldigt attraktiva, säger grundaren Tom Kallstenius.

Fakta

Dispenser under 2011

Totalt: 512 strandskyddsdispenser.

25 bastubyggnader.

85 bryggor.

7 nya fritidshus.

7 nya permanentbostäder.

Övriga gäller komplementbyggnader, vägar och broar, transformatorstationer, kraftledningar, sjöbodar, pirer, ersättningsbyggnader, p-platser, muddring, grävarbeten, kommersi­ella/kommunala/ideella­ byggnader, gång- och cykelväg, ekonomibyggnader, båthus, vindskydd och grillplatser, markarbeten samt avverkning.

Källa: Naturvårdsverket