(rubrik saknas)

Näshagen Ett stort slamlager kan placeras norr om Bro, i närheten av Jehanders bergtäkt. Slammet är en restprodukt från Käppalaverkets vattenrening. Verket vill mellanlagra 25 000 ton slam som ska omvandlas till växtnäring.

Förslaget har väckt oro bland dem som bor i området. Det finns farhågor om att tungmetaller, läkemedelsrester och annat ska läcka ut i grundvattnet.

– Området är tillräckligt belastat med bergtäkten och Högbytorps avfallsanläggning, säger sommarstugeägaren Birgitta Fröberg.

Allmänheten kan ge synpunkter fram till den 13 februari.