(rubrik saknas)

NYHETER En vägförening har vunnit en tvist med Nacka kommun om strandskyddsdispens för en flytbrygga.

Nacka kommun hade överklagat länsstyrelsens dispensbeslut med motiveringen att det saknas skäl för dispens, och att en dispens strider mot strandskyddets syfte.

Mark- och miljödomstolen som prövat överklagan bedömer att då föreningen lovat att ta bort en annan brygga, en åtgärd som ger ”positiva effekter på de allmänna naturvärdena och får anses förenlig med strandskyddets syften”, får föreningen dispens.

Bryggan får dock inte användas som båtbrygga.