250 nya bostäder och ny förskola – så förtätas Åby

Det markerade skogspartiet tas bort och på platsen hamnar 250 lägenheter och förskola.
Det markerade skogspartiet tas bort och på platsen hamnar 250 lägenheter och förskola.
Här hamnar nya Åbyskolan. I dag ligger Parks förskola här.
Här hamnar nya Åbyskolan. I dag ligger Parks förskola här.
Här hamnar nya Åbyskolan. I dag ligger Parks förskola här.
Här hamnar nya Åbyskolan. I dag ligger Parks förskola här.
Skogspartiet närmast norr om norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen ska tas bort och 250 nya lägenheterna med förskola i bottenplan ska byggas.
Skogspartiet närmast norr om norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen ska tas bort och 250 nya lägenheterna med förskola i bottenplan ska byggas.
Skogspartiet närmast norr om norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen ska tas bort och 250 nya lägenheterna med förskola i bottenplan ska byggas.<b> </b>
Skogspartiet närmast norr om norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen ska tas bort och 250 nya lägenheterna med förskola i bottenplan ska byggas.<b> </b>
Över 500 elever hamnar i nya Åbyskolan, 250 lägenheter byggs och Åbyparken rustas. Kostnaden för en förtätning av Åby i Västerhaninge att skog försvinner, mindre skolgård och skolmoduler för att få plats till alla.

Västerhaninge

Två aktuella detaljplaner för norra Västerhaninge har nu varit ute på samråd. Det handlar dels om platsen för den kommande, nya Åbyskolan som ska ta 525 elever och byggas på tomten där Parks förskola ligger i dag. Nuvarande Parks förskola ska rivas och nya Åbyskolan hamnar alltså intill Åbyparken. Bokstigen gränsar i söder, bostäder i brf Lugna gården och Åbyplan gränsar i öster, och Johanneslunds äldreboende i väster.

Men redan nu är det klart att den så kallade friytan inom nya Åbyskolans skolgård understiger rekommenderad storlek. Skolan blir helt enkelt för liten.

Sedan detaljplaneförslaget gjordes har kommunen gjort reviderade elevprognoser. Det visar sig nu att skolan behöver ta 525 elever, inte 400 som de förra prognoserna pekade på.

”Detta kommer ytterligare påverka skolgården negativt per elev” skriver utbildningsförvaltningen i sitt yttrande.

I samband med bygget av nya Åbyskolan ska även Åbyparken rustas upp och integreras med skolgården. En fristående idrottshall intill nya skolan ska också utredas. Även skolmoduler tros bli aktuella vid Åbyskolan för att hantera eventuella elevpucklar i området, framgår i detaljplanehandlingarna.

Nuvarande Åbyskolan på Björnvägen är sliten och väntas bara hålla i fem år till. Nya Åbyskolan kan börja byggas tidigast 2018. Enligt det senaste budgetbeslutet ska kommunen bygga och driva skolan själv.

Men det ska också byggas nya lägenheter i Åby. Rättare sagt i det nuvarande skogspartiet närmast norr om Åbyrondellen. Skogen ska bort och 249 lägenheter och förskola byggas på den kommunägda marken norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen. Det är Gotska fastigheters AB och Svea fastigheter som ska bygga. Eftersom läget är invid Åbyplan har kommunen ställt sig positiva. Till bostäderna ska ett underjordiskt garage med cirka 152 platser byggas.

Längs Ringvägens södra sida ska gång- och cykelbana anläggas på allmän platsmark. I korsningen Nynäsvägen/Åbyvägen ska ett litet nytt torg, som ansluter till gångbanan och övergångsstället över Åbyvägen, anläggas på kvartersmark. De 24 allmänna parkeringsplatser som finns i det aktuella området omvandlas till torgytor. Längs med Ringvägen upprättas kantstensparkeringar för allmän parkering

Även en ny förskola ska byggas i bottenvåningen på ett av de nya lägenhetshusen, med förskolegård utanför. Även här menar utbildningsförvaltningen att gården blir liten i förhållande till planerat antal barn. Men angränsande skogsområden samt Hanvedens idrottsplats lyfts samtidigt upp som områden där barnen kommer kunna vara till viss del.

Behovet av nya förskoleplatser är stort i Åbyområdet och utbildningsförvaltningen har varit angelägna att förskolan uppförs i ett så tidigt skede som möjligt av detaljplanen I dag, måndag 5 september, är sista dag för allmänheten att lämna synpunkter på båda detaljplaneförslagen. I december är det dags för granskning, och i juni 2017 väntas båda detaljplanerna antas.