385 lägenheter byggs vid terrassen

Det planeras för flerbostadshus på båda sidorna av motorvägens överdäckning. Så här kan gården ovanpå överdäckningen komma att se ut.
Det planeras för flerbostadshus på båda sidorna av motorvägens överdäckning. Så här kan gården ovanpå överdäckningen komma att se ut.
Den blivande Tenstaterrassen ska ge plats för omkring 385 nya lägenheter.

Projektet ska länka samma Tensta bättre med Järvafältet – och öka andelen bostadsrätter i området.

Överdäckningen av E18 vid Tensta är cirka 300 meter lång. I närheten av den vill Stockholms stad låta bygga 385 lägenheter i tio hus. Ovanpå motorvägens överdäckning är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att bygga bostäder. Där ska det bli en bilväg och en innergård med gräsmatta och planteringar.

Projektet har pågått länge och försenats på grund av att tidigare byggbolag dragit sig ur. Två byggbolag är inblandade i projektet, Viktor Hanson AB och Svenska Vårdbyggen AB. Viktor Hanson AB föreslås få bygga omkring 250 bostadsrätter norr om överdäckningen. Svenska Vårdbyggen AB kan få bygga ett äldreboende med 70 lägenheter. Samma företag ska även bygga cirka 50 lägenheter och en förskola på den södra sidan.

Det här framgår av det förslag om att påbörja planarbetet som stadsbyggnadsnämnden beslutar om på torsdag.

– Syftet med projektet är att överbrygga den barriär mellan Tensta och Järvafältet som motorvägen utgör. Vi har sett att invånarna i Husby och Akalla tar sig ut på fältet i högre utsträckning än vad man gör på den södra sidan, säger Peter Lundevall, stadsplanerare på Stockholms stad.

Staden planerar en trappa och eventuellt en gång- och cykelväg mellan terrassen och Järvafältet.

Sedan tidigare pågår bygget av Rinkebyterrassen. Där ska det bli 580 nya bostäder varav en stor del hyresrätter. Vid Tenstaterrassen blir det bara 15 hyresrätter, enligt förslaget. I dag består Tenstas 6 300 bostäder till 75 procent av hyresrätter och staden vill verka för andra boendeformer i området.

– Vi hoppas att det blir fina bostäder med magnifik utsikt över Järvafältet. Det här kan ge Tenstabor en möjlighet att göra någon form av bostadskarriär, säger Peter Lundevall.

Från Föllingebacken dras en ny angöringsväg ut mot överdäckningen. Då E18 är en transportled för farligt gods är det inte tillåtet att bygga bostadshus direkt ovanpå överdäckningen – på grund av explosionsrisken. Däremot vill staden bygga parkeringsgarage vid tunnelmynningarna och de husen ska även bidra till att dämpa buller.

Peter Lundevall har på senare tid märkt ett ökat intresse från privata byggbolag för att bygga bostäder i Järvaområdet. Ett sådant exempel är Victoria Park som planerar för 180-190 nya bostäder vid Hyppinge- och Risingeplan.

Det är positivt med nya bostäder men överdäckningen är för liten, anser Awad Hersi (MP), stadsdelsnämndens ordförande i Spånga-Tensta.

– Det är bra att man kommer i gång med nya bostadsbyggen men jag är kritisk till överdäckningen. Man borde ha överdäckat E18 längs med hela Tensta. Då hade man kunnat bygga ännu fler bostäder vilket gett större samhällsnytta, säger han.