ANNONS

59 miljoner kronor ska ge renare sjöar

Projektledaren Johanna Pettersson hoppas att de planerade åtgärderna ska få ner halterna av fosfor och kväve i Trehörningen och Orlången.
Projektledaren Johanna Pettersson hoppas att de planerade åtgärderna ska få ner halterna av fosfor och kväve i Trehörningen och Orlången.
De kraftigt övergödda sjöarna Trehörningen och Orlången ska räddas från att växa igen. Kostnad: 59 miljoner kronor.

– Sjöarna är kraftigt belastade av fosfor och kväve, säger Johanna Pettersson, projekt­ledare.
ANNONS

Förra måndagen godkände kommunfullmäktige de åtgärdsplaner som tagits fram för de kraftigt övergödda sjöarna Trehörningen och Orlången. Sjöarna har sedan länge haft höga halter av fosfor och kväve, vilket leder till att alger och andra vattenväxter växer kraftigt och att vattnet blir grumligt.

Trehörningen är värst drabbad. I augusti låg fosforhalten på 111 mikrogram per liter. Målet är att minska halten till 28 mikrogram per liter till 2021. Då måste flödena av fosfor in i sjön strypas med cirka 350–650 kilo varje år, från dagens nivå på 550–850 kilo.

En stor orsak till de höga fosforhalterna är gamla synder, som ett reningsverk nära sjön på 1960-talet.

– När det togs bort har halterna av fosfor minskat. Men sedan fem år tillbaka har fosforvärdena ökat igen, säger Johanna Pettersson.

Vad beror det på?

– Vi tror att det beror på läckande dagvattenledningar som är slitna och felkopplingar, vilket gör att avloppsvatten rinner rakt in i dagvattenledningen. Stockholm vatten är medvetna om situationen och har påbörjat arbetet med att se över ledningarna, säger Johanna Pettersson.

Kostnaden för att rena båda sjöarna från fosfor landar på cirka 59 miljoner kronor, där kommunen ska stå för 32 miljoner kronor och Stockholm vatten för 27 miljoner.

En av de större åtgärderna för Trehörningen är en dagvattenanläggning.

– Jag räknar med byggstart redan nästa år. Den beräknas minska fosforhalterna med 30 procent varje år, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd.

ANNONS

Är det tillräckligt?

– Egentligen skulle vi behöva minska med 50–70 procent om vi ska hinna till 2021, säger han.

Ett alternativ är att tillföra en aluminiumlösning som binder fosfor i bottensedimentet. Nackdelen är att metoden är kostsam och lösningen inte håller i all evighet.

Med tanke på kostnaderna, hur realistiska är planerna?

– Det beror på hur ekonomin ser ut i kommunen. Man ska inte tolka det som en garanti för precis allt i åtgärdsplanerna, men det är viktigt att vi har planer hur vi ska få bukt med de övergödda sjöarna, säger Christian Ottosson.

Dock saknas pengar: 11 miljoner kronor för Trehörningen och 10 miljoner för Orlången.

Vad händer med sjöarna om man inte åtgärdar dem?

– De växer igen och blir otillgängliga för bad och fiske. Sjöns växter och djur riskerar att dö. Trehörningen har redan påverkat Ågestasjön, Magelungen och Drevviken och värre blir det om inget görs, säger Johanna Pettersson.

Fakta

Här är några av årets åtgärder

Trehörningen

Två avsättningskanaler för flödet från Fullerstaån anläggs. Där stoppas flödet upp och partiklar sedimenteras.

Två översilningskärr anläggs. Där renas vattnet från ån.

Solfagradiket breddas.

Orlången

Kanterna slätas ut, bottnar stenas och grusas i vattendragen till Lövstaån och Visättraån.

Statusen i Ebbadalsdiket och dess tillflöden utreds. Förslag på åtgärder för att ta hand fosfor och andra ämnen tas fram.

ANNONS