Äldre dog – Stora Sköndal anmäls

Äldreomsorgen i Stiftelsen Stora Sköndal har lex Maria-anmälts till Socialstyrelsen, efter att en boende har avlidit. Brukaren hade lidit av andningsbesvär under två dagar men läkare kontaktades inte.

Lex Maria-anmälningen visar att rutinerna vid dokumentationen brustit vid upprepade tillfällen, bland annat om huruvida läkemedlen har gett effekt eller inte.

Efter ett toalettbesök blev den boende plötsligt sämre och skakade i hela kroppen, för att sedan tappa medvetandet i cirka fem minuter.

Senare försämrades tillståndet ytterligare och den boende hittades på golvet. Några timmar senare avled personen trots återupplivningsförsök.