Allén längs Rissneleden sågas ner för att ge plats för bygge

Trädallé med poplar längs Rissneleden i Sundbyberg ska tas ner
29 nya träd, dock betydligt mindre till storleken, kommer framöver att pryda allén.
De 24 popplarna längs Rissneleden kommer att sågas ner för att ge plats till en ombyggnad av gatan och nya bostadshus.
De ska ersättas med nya träd, men Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg är ändå kritisk.

I samband med att Hallonbergen centrum byggs om, så görs även delar av Rissneleden om och en separat gång – och cykelbana anläggs.

Intill vägen kommer en byggherre också att bygga två flerbostadshus med entréer ut mot vägen.

Kommunen har nu fått dispens av länsstyrelsen för att fälla de 24 popplarna som stått längs Rissneleden i 20-40 år. Anledningen är att ledningsarbeten riskerar att skada rötterna. Träden står även i vägen för bygget av husen.

Att avverka den gamla poppelalléen är felaktigt, det borde gå att bygga bostäderna runt den.

Linda Bell

Naturskyddsföreningen är kritisk till att de gamla träden tas ner.

”Lövträdsalléer har ett särskilt biotopskydd, vilket betyder att de ska bevaras. De har stor betydelse som grön spridningskorridor och utgör livsmiljö för många viktiga växt- och djurarter, inklusive rödlistade svampar och lavar. Alléträd är även ofta häckningsplatser för fladdermöss och hålbyggande fåglar”, skriver Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg i ett mail.

Linda Bell nominerad till Min lokala hjälte i Sundbyberg

Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg anser att de nya bostadshusen borde kunna byggas omkring allén så att den skulle gå att bevara. Foto: Åsa Sommarström.

Nya träd ska planteras

Villkoret för att få ta ner träden är att nya träd ska återplanteras inom ett år. 29 nya träd, dock betydligt mindre till storleken, kommer därför framöver att pryda allén. Byggherren har dock ansökt om att få återplantera 11 av dem först inom 3-5 år på grund av bygget – något som länsstyrelsen godkänt.

”Att avverka den gamla poppelalléen är felaktigt, det borde gå att bygga bostäderna runt den. Dessutom är det helt oacceptabelt att Sundbyberg stad går med på byggföretagets krav om att vänta med återplantering”, skriver Linda Bell.

Trädallé med poplar längs Rissneleden i Sundbyberg ska tas ner

29 nya träd, dock betydligt mindre till storleken, kommer framöver att pryda allén. Foto: Maria Lilja

De nya träden blir av sorterna avenbok, turkisk trädhassel eller bergskörsbär med en stamdiameter om minst fem centimeter.

Några av de gamla stammarna ska också bevaras och läggas på en annan plats, då träden – även som döda, har stor betydelse för växt- och djurlivet enligt länsstyrelsen.