”Alliansen mörkar frågan om bullret”

Taket på maxljud ska inte gälla i Stockholm, något som bör tas upp till politisk diskussion, anser Miljöpartiet.
Taket på maxljud ska inte gälla i Stockholm, något som bör tas upp till politisk diskussion, anser Miljöpartiet.
Vuxna löper högre risk för hjärtproblem och barn kan få inlärningssvårigheter.

Ändå nämns inte det slopade taket för maxbuller med ett ord i stadens remissvar.

Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan om den statliga utredningen Flygbuller och bostadsbyggande som vill ta bort gränserna för hur ofta Bromma flygplats får rätt att överskrida maxbullernivån på 70 decibel utomhus, alltså det ljud som uppkommer vid start och landning av stora plan.

I övriga landet föreslås ett tak på 16 maxljud per dag eftersom många höga störningar kan ge allvarliga hälsokonsekvenser. Men det taket ska inte gälla i Stockholm.

Den statliga utredningen består av två delar. Den ena handlar om trafik- och industribuller och den andra om flygbuller, och båda skickades på remiss till stadshuset. Men trots att minst 80 000 stockholmare påverkas av det föreslagna undantaget togs ämnet aldrig upp till politisk diskussion.

I stället fick stadens tjänstemän författa en tjänsteskrivelse som svar. Den skrivelsen skulle lämna synpunkter på båda delarna av den statliga utredningen, men skrevs samma dag som utredningen om flygbuller kom in till Stockholms stad. Där nämns inte Stockholms undantag från reglerna om maxbuller.

Ändå var det den kommunstyrelsen klubbade igenom som remissvar. Det har fått Daniel Helldén (MP) att reagera:

– Alliansen mörkar frågan om flygbuller och hälsa på ett ohederligt vis, säger han.

– De dribblar med handlingar på ett sätt jag aldrig har sett förut och låtsas som om en fråga är utredd när den inte är det.

Daniel Helldén tror att alliansen helst vill slippa diskutera att Brommaflygets expansion ställs mot stockholmarnas hälsa.

– Jag kan förstå att de gör det politiska ställningstagandet, men det minsta man kan begära är att de står för det.

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m) hänvisar till att remisstiden för utredningen var för kort för att ämnet skulle hinna tas upp till politisk diskussion.

Att den tjänsteskrivelse hon använde när hon presenterade remissvaret i kommunstyrelsen inte heller tog upp frågan om Stockholmsundantaget vill hon inte ta ansvar för utan hänvisar till tjänstemännen som skrev den.

– Det är ju ändå bara ett förslag. Det kommer diskuteras i andra politiska sammanhang, säger hon.

Men eftersom flygbullerdelen av utredningen är planerad att bli en förordning, inte en lag, innebär det att den endast kommer att beslutas inom alliansregeringen. Inte i riksdagen.

Regina Kevius, som är ansvarig för bostadsbyggande i staden, anser att det är bra om ännu ett hinder för nya bostäder kan undanröjas.

Även om det blir på bekostnad av stockholmarnas hälsa?

– Det är en svår avvägning, men det är frivilligt att flytta till Bromma. Alla vet om att det finns en flygplats där. Den har avtal till 2038.